Race nog niet gelopen. Provincie Noord-Holland moet nieuw besluit nemen over natuurvergunning Circuit Park Zandvoort oordeelt Raad van State.

In de uitspraak van vandaag heeft de Raad van State de beslissing van de provincie
Noord-Holland uit 2020 inzake de verleende natuurvergunning vernietigd, maar de
rechtsgevolgen van de vergunning uit 2019 in stand gelaten. In de uitspraak oordeelt
de Raad van State weliswaar dat de activiteiten en evenementen op Circuit Zandvoort
mogen doorgaan, maar óók dat er een nieuw besluit genomen moet worden inzake de
vergunde stikstofuitstoot omdat de Wet Natuurbescherming (wnb) veranderd is tussen
het verlenen van de vergunning in 2019 en de beslissingen op de bezwaren in 2020.
Wij interpreteren de uitspraak op dit punt zo dat de Raad van State de provincie
oproept om nog eens serieus na te denken over of het circuit op deze plaats wel te
handhaven is.

Karel van Broekhoven, voorzitter Rust bij de Kust: ‘In de uitspraak van vandaag legt
de Raad van State met punt 10.2 – waarin gezegd wordt dat de provincie nieuwe
besluiten moet nemen over de vergunning – in feite de bal terug. De race is dus zeker
nog niet gelopen. Te meer omdat de provincie eerder al heeft aangekondigd te
overwegen om Circuit Park Zandvoort te verplichten maatregelen te treffen om de
instandhoudingsdoelstellingen van het Natura 2000-gebied te waarborgen. Bovendien
hebben wij samen met MOB nog een procedure bij de rechtbank Noord-Holland lopen
over een herziening van de vergunning. De RvS verwijst daar ook naar. In deze zaak
wordt eind dit jaar een zitting bij de rechtbank verwacht.’

‘Blijft staan dat de uitspraak teleurstellend is, vooral omdat de Raad van State alleen
het aantal racedagen als criterium aanhoudt en geen waarde hecht aan de
onderzoeksrapporten van Apollon en de STAB, die aangeven dat de NOx-emissie wel
degelijk toeneemt door de F1. De nogal simpele redenering dat er minder dagen
geracet mag worden en daardoor de emissie dus afneemt doet hier geen recht aan.’

De rechtszaak tegen de natuurvergunning is aangespannen door de samenwerkende
natuurorganisaties: Stichting Duinbehoud, Stichting Rust bij de Kust, Natuur- en
Milieufederatie Noord-Holland en Mobilisation for the Environment omdat wij grote bezwaren hebben tegen de verleende natuurvergunning vanwege de schade aan het omliggende natuurgebied. Als gevolg van de stikstofuitstoot door met name de Formule 1 races wordt de kwetsbare natuur in het duingebied aangetast. Een belangrijke oorzaak voor deze grote uitstoot van stikstof door deze race auto’s is het rijden zonder katalysator. Daarnaast speelt uiteraard ook mee dat dit zorgt voor veel geluidoverlast in het duingebied en de woonomgeving.