Wij wensen u allemaal fijne feestdagen, een goede jaarwisseling en een rustig 2022.

Volgend jaar gaan wij weer hard aan de slag om de 280 dagen geluidsoverlast van het circuit terug te dringen. Op de valreep van 2022 is er toch nog goed nieuws. Zoals u al in de krant heeft kunnen zien, lees hieronder.

Doorbraak op het stikstof dossier

Afgelopen zomer was er een zitting bij de rechtbank over de gebiedsbescherming met name over de uitstoot van stikstof. Enkele weken na deze zitting heeft de rechtbank besloten om de procesgang open te breken en alsnog de STAB (Stichting Advisering Bestuursrechtspraak) in te schakelen.

Deze onpartijdige stichting kan door bestuursrechters worden ingeschakeld voor advies over technische kwesties die de rechter zelf niet kan beoordelen. In onze zaak tegen de natuurvergunning van eind 2019 gaat het om veel van dat soort technische kwesties. Wij voerden deze zaak samen met St. MOB en St. Duinbehoud. De rechtbank heeft na de zitting van 1 juli de STAB ingeschakeld om de berekeningen van de stikstofuitstoot te controleren. En de STAB heeft nu hun rapport gepubliceerd. Hieronder volgt een samenvatting van dit rapport.

De vergunning was gebaseerd op stikstofberekeningen die het circuit had laten maken door bureau Peutz. Dit bureau is berucht bij natuurorganisaties wegens de creatieve manier van rekenen die altijd gunstig uitpakt voor de opdrachtgever.
Peutz beweerde dat door de komst van de F1 de stikstofuitstoot zou afnemen. In het jaar van vergunningverlening (2012) was de uitstoot volgens Peutz veel hoger dan in 2021, het beoogde jaar van de F1.

Daar geloofden wij niets van. Je kon eigenlijk direct zien dat er berekeningen niet klopte. Om te beginnen had Peutz de autonome verschoning van de motoren daarbij meegerekend. Dat mag helemaal niet, omdat dat geen gevolg is van de F1. De STAB bevestigt dat niet gemogen had. De oude situatie (2012) moet met dezelfde uitstootgegevens van de auto’s worden doorgerekend als de nieuwe. Ook gebruikt Peutz voor 2012 heel andere uitgangspunten dan voor 2021. Ze hadden voor 2012 bijvoorbeeld de uitstoot van het strandverkeer meegerekend en voor 2021 niet. Ook dat had niet gemogen.

Door deze en andere niet-consistente uitgangspunten had Peutz helemaal geen conclusie mogen trekken over het verschil tussen voor en na de F1.

Het belangrijkste geschil zit in de stikstofemissie van F1 racewagens. Die had Peutz gelijkgesteld aan de emissie van Amerikaanse personenauto’s met bouwjaar 1965-1970. Dat was gebaseerd op een Amerikaans onderzoek. Dit kwam uit op 3,2 microgram per kilometer (μg/km). Dat was duidelijk veel te laag. Het door ons ingehuurde adviesbureau Apollon kwam met een aantal berekeningen uit op 28,8 μg/km. Dat gaf natuurlijk een totaal andere uitkomst voor de te verwachten stikstofdepositie in de duinen.
De STAB komt niet zelf met een waarde hiervoor. Maar zegt wel heel duidelijk dat het cijfer van 3,2 μg/km niet representatief is. Peutz had hiervoor wetenschappelijk vastgestelde gegevens moeten gebruiken. Bijvoorbeeld door te rade te gaan bij TNO of de TU Eindhoven of de Fontys Hogeschool.
Apollon had zich wel gebaseerd op een wetenschappelijk rapport, dat komt op 37,4 μg/km. Maar doet daarbij enkele aannamen die nog niet voldoende onderbouwd zijn.

Tenslotte gaat de STAB in op het “emissieplafond” dat in de vergunning is opgenomen. Het circuit mag niet meer dan 6134 kg NOx uitstoten per jaar. Maar hoe kun je dat controleren als niet bekend is hoeveel de racewagens uitstoten? De STAB constateert dat “vragen kunnen worden gesteld over de representativiteit van deze gerapporteerde jaarlijkse emissievracht”.

Het wordt nu spannend wat de rechtbank hiermee gaat doen. Men heeft nu het gevraagde advies van de STAB. Komt er een nieuwe zitting? Wanneer komt de uitspraak?
Wat ons betreft betekent het STAB-rapport dat ofwel de F1 niet meer kan plaats vinden ofwel de overige activiteiten op het circuit met veel minder emissie moeten gebeuren. Als dat betekent dat er veel meer elektrisch geracet gaat worden en minder met benzine dan zal dat ook leiden tot minder geluidsoverlast. En daar was het ons om begonnen.

Om het racegeweld tegen natuur en onze oren te bestrijden, voeren we met regelmaat juridische procedures. Helaas is dat best een dure aangelegenheid. U zou ons enorm helpen met een donatie, door ons te helpen deze kosten te kunnen dragen. Omdat de Stichting Rust bij de Kust een ANBI-status heeft, zijn er fiscale voordelen mogelijk. U kunt een donatie kwijt op rekening NL92 TRIO 0379 6913 02 t.n.v. Stichting Rust bij de Kust. Wij bedanken u op voorhand hartelijk hiervoor.